Tbilisi Free Zone

manchester heading triangle 1

შესავალი

თიზ: საქართველოში ბიუროკრატიისგან თავისუფალი ზონა თქვენი ბიზნესის გაფართოებისთვის

თბილისის თავისუფალი ზონა, ერთადერთი თავისუფალი ზონა თბილისში, საწარმოებს სთავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობას იმუშაონ გამარტივებულ საქმიან გარემოში მინიმალური ბიუროკრატიით. ეს არის საქართველოს სხვადასხვა კანონით გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის ტიპი, სადაც გამოიყენება ბიზნესისთვის ხელსაყრელი წესები და საგადასახადო/საბაჟო და მარეგულირებელი სისტემა.

თიზ- ის ძირითადი მახასიათებლებია:

კორპორაციული გადასახადისგან 100%-იანი  გათავისუფლება

თიზ-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის მისი 100%-იანი მუდმივი გათავისუფლება ყველა კორპორაციული გადასახადისგან. თავისუფალ ზონაში მოქმედ ბიზნესს შეუძლია გადასახადების დაზოგვა. დივიდენდების გატანა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით ან მფლობელის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის გზით ნებისმიერ დროს, რაც ბიზნესს ფინანსური მოქნილობის საშუალებას აძლევს.

სახელმწიფო ლიცენზიებისგან/ნებართვებისგან გათავისუფლება

თიზ-ში მოქმედი საწარმოები თავისუფლდებიან სხვადასხვა სახის ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების ვალდებულებისაგან, რომლებიც, როგორც წესი, საჭიროა გარკვეული ტიპის საქმიანობისთვის, რაც გამორიცხავს ადმინისტრაციულ ტვირთს და ზოგავს დროსა და ხარჯებს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისგან დამოუკიდებლობა

თიზ-ი მოქმედებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისგან დამოუკიდებლად, როგორიცაა მერია და მუნიციპალიტეტები, რაც გამორიცხავს მასში რეგისტრირებული კომპანიებისთვის ბიუროკრატიული ოპერაციების თითქმის სრულ არსებობას.

მოქნილი სავალუტო გადახდები

თიზ-ის ფარგლებში, საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოებს შეუძლიათ განახორციელონ გადახდები ნებისმიერ ვალუტაში, რაც გამორიცხავს ვალუტის კონვერტაციის აუცილებლობას და ამარტივებს საერთაშორისო ტრანზაქციებს.

გამარტივებული საბაჟო პროცედურები

თბილისის თავისუფალი ზონა უზრუნველყოფს გამარტივებულ საბაჟო პროცედურებს და აქვს ზონის ტერიტორიაზე მოხერხებულად განლაგებული საბაჟო საკონტროლო-გამშვები პუნქტები, რაც უზრუნველყოფს საწარმოებისთვის სწრაფ საიმპორტო და საექსპორტო ოპერაციებს.  

ევროკავშირთან, დსთ-ს ქვეყნებთან, თურქეთთან, ჩინეთთან და სხვა ქვეყნებთან კვოტების გარეშე და გადასახადებით დაუბეგრავი ვაჭრობის შესაძლებლობები

თბილისის თავისუფალ ზონაში მდებარე კომპანიებს შეუძლიათ სარგებელი მიიღონ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებიდან, რომლებიც საქართველომ გააფორმა ევროკავშირთან (EU), თურქეთთან, ჩინეთთან, უკრაინასთან და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან.

ეს შეთანხმებები საშუალებას აძლევს თიზ-ში საწარმოო პროექტებს აწარმოონ კვოტების გარეშე და გადასახადებით დაუბეგრავი ვაჭრობა ამ სამიზნე ბაზრებთან.

გადასახადებისგან თავისუფალი ზონა – გლობალური და რეგიონული ვაჭრობისა და წარმოების ხელშეწყობა

თიზ-ი არ წარმოადგენს ოფშორს, მაგრამ იგი ემსახურება გლობალური და რეგიონული ვაჭრობისა და წარმოების ხელშეწყობის მიზანს, ინფორმაციის გაცვლასა და ბიზნესის აუთსორსინგს  სრულად მეწარმეების საკეთილდღეოდ, რომლებსაც არ შეუძლიათ ეროვნულ მთავრობებთან ინდივიდუალური უპირატესობების შესახებ მოლაპარაკებების წარმართვა.

ზემოთ ჩამოთვლილი საოპერაციო უპირატესობები, მოსახერხებელ მდებარეობასთან ერთად, დამატებით სტიმულს აძლევს ბიზნესს, ვისაც სურს გააფართოოს თავისი საქმიანობა რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია